Bade, Franz-Josef, University of Dortmund, Germany