Zhou, Jiangping, The University of Hong Kong, China