Zhou, Jiangping, University of Hong Kong, Hong Kong