Zhang, Ke, Guangzhou Transport Planning Research Institute