Zhang, Shuang, Graduate School at Shenzhen, Tsinghua University, Shenzhen, PRC